Voorwaarden Vrijblijvend Voorstel

1. Vrijblijvend Voorstel: Vrijblijvend Voorstel is een handelsnaam van Power to the People B.V. gevestigd aan het Raadhuisplein 42, 5121JZ, te Rijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52552608.

2. Wanneer een MKB bedrijf via Vrijblijvend Voorstel gebruik maakt van de dienstverlening die Vrijblijvend Voorstel aanbiedt, dan gaat het MKB bedrijf akkoord met deze

voorwaarden.
3. Een MKB bedrijf dat gebruikt maakt van de dienstverlening van Vrijblijvend Voorstel, hierna te noemen “Deelnemer”, geeft expliciet toestemming dat Vrijblijvend Voorstel haar mag benaderen via email en/of telefonisch, maar uitsluitend ten behoeve van aanbiedingen en berichten hieromtrent.
4. Deelnemer: een (rechts)persoon welke heeft aangegeven gebruik te willen maken van de dienstverlening van Vrijblijvend Voorstel via de website van Vrijblijvend Voorstel of via een ander kanaal. Aanmelding en inschrijving als Deelnemer is gratis en vrijblijvend.
5. Vrijblijvend Voorstel onderhandeld doorlopend met leveranciers. Indien dit resulteert in een, naar de mening van Vrijblijvend Voorstel, goed voorstel dan zal Vrijblijvend Voorstel dit kenbaar maken aan de Deelnemer via email, internet(omgeving), fysieke post en/of telefoon. Aansluitend kan de Deelnemer ingaan op dit aanbod of niet.
6. Een Deelnemer blijft Deelnemer tot uitschrijving. Een Deelnemer kan zich op elk gewenst moment uitschrijven als Deelnemer. Tot uitschrijving ontvangt de Deelnemer collectieve aanbiedingen per post, internet(omgeving), email en/of telefonisch. Uitschrijven kan via per email (info@vrijblijvendvoorstel.nl) of telefonisch bij de klantenservice van Vrijblijvend Voorstel (0161 - 228933).
7. Vrijblijvend Voorstel beheert en archiveert zoveel mogelijk gegevens van haar Deelnemers maar uitsluitend ten behoeve van contractbeheer, gezamenlijke inkoopacties, aanbiedingen en berichten hieromtrent.
8. Het staat Vrijblijvend Voorstel vrij haar rechten over te dragen aan andere ondernemingen mits deze volledig eigendom zijn van Power to the People B.V..

Beperking aansprakelijkheid
1. Een door Vrijblijvend Voorstel aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Vrijblijvend Voorstel zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
2. Vrijblijvend Voorstel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen het MKB bedrijf en leverancier die mogelijk voortkomt uit de aanbiedingen (en/of werkzaamheden) van Vrijblijvend Voorstel. Dit geldt dus ook voor de geboden tarieven, de eventuele indexering daarvan en boetes die worden opgelegd door de huidige leverancier. Deze gegevens zijn gedefinieerd in de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.
3. Vrijblijvend Voorstel is niet aansprakelijk voor schade van het MKB bedrijf tenzij deze schade door Vrijblijvend Voorstel opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is

veroorzaakt.
4. Vrijblijvend Voorstel is niet aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de leverancier.
5. Vrijblijvend Voorstel is niet aansprakelijk voor enig defect of schade dat verband houdt met een storing/indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van Vrijblijvend Voorstel kunnen aantasten. Gezien de technische kenmerken van internet kan Vrijblijvend Voorstel noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch vertraging in de overdracht van informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

Overmacht
1. Indien Vrijblijvend Voorstel ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Vrijblijvend Voorstel niet in staat is haar verplichtingen jegens deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen, in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie- infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

Privacy
1. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Vrijblijvend Voorstel geeft een MKB bedrijf toestemming aan Vrijblijvend Voorstel om zijn gegevens te verwerken en machtigt het MKB bedrijf Vrijblijvend Voorstel om zijn gegevens te delen met leveranciers, maar uitsluitend ten behoeve van aanbiedingen en/of het na expliciet akkoord van het MKB bedrijf aangaan van overeenkomsten door het MKB bedrijf met leveranciers. De gegevens van het MKB bedrijf zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij met het MKB bedrijf overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen.
2. Vrijblijvend Voorstel is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De gegevens zijn op ieder moment opvraagbaar bij Vrijblijvend Voorstel en kunnen op verzoek uit de database worden verwijderd of gewijzigd.

Slotbepalingen
1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
2. Vrijblijvend Voorstel behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 24 uur nadat deze schriftelijk aan Deelnemers zijn verstrekt.
Copyright © Vrijblijvend Voorstel. All rights reserved.
Copyright © Vrijblijvend Voorstel. All rights reserved.